Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.Detaylı bilgi için: https://www.kvkk.gov.trDavetly.com sistemine kayıt olan kullanıcıların kişisel bilgileri ve yapılan tüm işlemler (İsim, adres, eposta, banka hesap numarası, davet tipi, davet detayı, davetli listesi vb) ISO 27001 bilgi güvenliği yönetimi sistemi standardları ile gizli tutulmaktadır.  Ayrıca bu bilgilere, yetki sahibi www.davetly.com personeli dışında kimse tarafından erişilemez. Kredi kartı bilgileriniz kesinlikle Davetly.com sunucularında tutulmaz, saklanmaz. Hiç bir davetly.com çalışanı telefon veya eposta aracılığı ile kredi kartı bilgilerinizi ve şifrenizi sormaz.KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kanunlarda açıkça öngörülme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında, Davetly.com servis ve uygulamasında paylaştığınız kişisel verileriniz; size daha iyi hizmet vermek amacı için yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, muhabir bankalara, iş ortaklarımıza ve hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir.
Veri Sahibinin Haklarının GözetilmesiKişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini Davetly.com’a iletmeleri durumunda, talepler niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu’nca veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Bu kapsamda veri sahipleri taleplerini yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle bize iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri:
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiplerdir. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale GetirilmesiKanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.Kişisel Verilerin Silinmesi taleplerinizi www.davetly.com iletişim bölümünden iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİ VE ONAY
Size sorunsuz bir şekilde hizmet vermemiz için kişisel verilerinizi işlemememiz gerekmektedir.Kişisel bilgiler; Ad, Soyad, Telefon numarası, e-posta adresi, IP adresi ve Davetly.com hizmet ve uygulamalarını kullanırken paylaştığınız tüm bilgilerdir.Kişisel bilgileriniz, size daha iyi hizmet vermek amacı için yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, muhabir bankalara, iş ortaklarımıza ve hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesine, ilgili kurumlarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş sayılmaktasınız.